KARTA INFORMACYJNA

 

 

IBŻ-I

TEMAT SPRAWY:

Zwolnienia i rozwiązania ekwiwalentne  

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

 INSPEKTORAT BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI
ul. Jana z Kolna 9 (budynek Kapitanatu Portu)
71-603 Szczecin

Główny Inspektor – Marek Łęski
Z-ca głównego Inspektora – Piotr Kałuża

tel.: 91 43 30 173; 91 44 03 594
fax: 91 44 03 385
e-mail: ibz@ums.gov.pl

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1.     Konwencja SOLAS

2.     Ustawa o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 228,poz.1368, ze zm.)

3.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie inspekcji i audytów

oraz certyfikatów statku morskiego z dnia 13 listopada (Dz. U. poz. 1313)

4.   Konwencja MARPOL

5.   Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z dnia 16 marca 1995 r. (Dz. U. Nr 47 poz.243

ze zm. Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1244)

6.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu wydawania, potwierdzania oraz wzorów

międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki (Dz. U. Nr

225 poz.1493);

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Formularz zgłoszeniowy odpowiedni do rodzaju statku (wymagane formularze są dostępne w karcie

      Informacyjnej Inspekcje statków w celu wydania lub potwierdzenia odpowiednich dokumentów

       okrętowych)

2.     Wniosek z uzasadnieniem. (Wniosek powinien zawierać nazwę i adres armatora lub właściciela statku oraz telefoniczny numer kontaktowy, parametry statku z uwzględnieniem rodzaju żeglugi oraz wszelkie inne informacje wymagane do określenia, czy zastosowanie rozwiązania równoważnego lub zwolnienia jest dopuszczalne.)

OPŁATY

 

-za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zwolnienia lub zwolnienia od wymagań przepisów

krajowych opłata wynosi 50% stawki opłaty podstawowej za przeprowadzenie inspekcji, której zwolnienie dotyczy.

(patrz punkt Opłaty w karcie informacyjnej Inspekcje statków w celu wydania lub potwierdzenia odpowiednich

 dokumentów  okrętowych)

 

- za certyfikat uznania wyposażenia statku za równoważne – 500 PLN.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

do 14 dni od momentu złożenia kompletu dokumentów..

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

 

od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.