KARTA INFORMACYJNA

 

 

IBŻ-I

TEMAT SPRAWY:

Inspekcje statku w celu wydania / potwierdzenia odpowiednich dokumentów okrętowych 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi

ul. Jana z Kolna 9

71-603 Szczecin

tel. 44 03 954 , fax: 44 03 385

e-mail: ibz@ums.gov.pl

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

 

1.   Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 228 poz. 1368).

a)    Rozporządzenie MTBiGM z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku (Dz. U. poz. 84).

b)    Rozporządzenie MTBiGM z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie. (Dz. U. poz. 326).

c)    Rozporządzenie MTBiGM z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie inspekcji i audytów oraz certyfikatów statku morskiego (Dz. U. poz. 1313).

2.   Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 47 poz. 243; ze zm.) (Tekst Jednolity Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 1244).

a)    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu wydawania, potwierdzania oraz wzorów międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki (Dz. U. Nr 225 poz.1493).

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.   Zgłoszenie jednostki do inspekcji:

a)    Statku konwencyjnego – formularz zgłoszeniowy       (doc) (pdf)

b)    Statku niekonwencyjnego – formularz zgłoszeniowy      (doc) (pdf)

c)    Statku mającego odbyć podróż jednorazową / próbną / holowanie – formularz zgłoszeniowy       (doc) (pdf)

d)    Ustalenie składu załogi – formularz zgłoszeniowy odpowiedni do rodzaju statku

-       Instrukcja Minimalne kryteria składu i kwalifikacji załogi   PS9.PD-07.IN02      

e)    Jachtu morskiego –  formularz zgłoszeniowy    (doc) (pdf)

-       Lista inspektorów PZZ    lista                                   

2.   Dokument rejestracyjny – kopia.*

3.   Świadectwo Pomiarowe – kopia.*

4.   Zezwolenie na stację okrętową – kopia.*

5.   Dokumenty wydane przez klasyfikatora (kopia dla UM), potwierdzające dokonanie przeglądu:

a)    Świadectwo Klasy

b)    Wykaz Przeglądów, sprawozdania i inne.

6.   W przypadkach wymaganych ustawą o bezpieczeństwie morskim deklaracja przeprowadzenia przed inspekcją, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli.

7.   Dokumenty wymagane w formularzu zgłoszeniowym – dotyczy statku mającego odbyć podróż jednorazową / próbną / holowanie.

 

* Dokumenty wymagane w następującym przypadku:

-          przed inspekcją wstępną,

-          gdy nastąpiły zmiany zapisów w tych dokumentach, lub

-          zostały odnowione.

   Oryginały tych dokumentów muszą znajdować się na statku i  wymagane są do wglądu podczas inspekcji.

 

III. OPŁATY

 

Wysokość opłat zgodnie z załącznikiem do ustawy:

1)  o bezpieczeństwie morskim                                            Cennik opłat

2)  o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki                Cennik opłat

 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Terminy regulują przepisy szczegółowe i Kodeks postępowania administracyjnego.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Regulują przepisy szczegółowe i Kodeks postępowania administracyjnego.

 

VI. OSOBY DO KONTAKTU

 

Przyjmowanie zgłoszeń i wstępne ustalenie terminu:
- Maria Henkelman – Inspektor - pok. 115, tel.: 91 44 03 594

Dodatkowe informacje o wymaganiach:
- Anatol Syrenicz – Główny Specjalista – pok. 108, tel.: 91 44 03 595
- Stanisław Klimaszewski – Starszy Inspektor – pok. 110, tel.: 91 44 03 285
- Jerzy Moskwa – Starszy Inspektor – pok. 104, tel.: 91 44 03 283
- Mirosław Osiecki – Starszy Inspektor – pok. 104, tel.: 91 44 03 283
- Czesław Pasieka – Starszy Inspektor – pok. 105, tel.: 91 44 03 460
- Piotr Brzeziński – Starszy Inspektor – pok. 107, tel.: 91 44 03 284
- Leszek Werhun – Starszy Inspektor – pok. 107, tel.: 91 44 03 284