KARTA INFORMACYJNA

 

 

IBŻ-I

TEMAT SPRAWY:

Zatwierdzenie planów i innych dokumentów statkowych

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi

 

ul. Jana z Kolna 9

71-603 Szczecin

Tel.(091) 44 - 03 - 594, fax.(+48 91) 44-03-385

e-mail: ibz@ums.gov.pl

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

    

  1. Konwencja SOLAS – prawidło II-2/15.2.4, III-8 i 9, III-37

  2. Konwencja MARPOL – Aneks I, II, i IV

  3. Ustawa z dn.18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368)

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  1. Wypełniony formularz Nr PS9.PD-08.F01 (doc) (pdf)
  2. Wnioskowana do zatwierdzenia ilość planów bądź rozkładów alarmowych (innych dokumentów),

plus 1 kopia (dla urzędu).

 

II. OPŁATY

 

 

        Od 100 do 1200 zł  w zależności od pojemności brutto

 

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

do 14 dni od momentu złożenia kompletu dokumentów.

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.