KARTA INFORMACYJNA

 

 

IBŻ-I

TEMAT SPRAWY:

Informacja w sprawie certyfikatów ubezpieczeniowych

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi

 

ul. Jana z Kolna 9

71-603 Szczecin

Tel.(091) 44 - 03 - 594, fax.(+48 91) 44-03-385

e-mail: ibz@ums.gov.pl

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

   

 

1.     Ustawa „Kodeks Morski”- Tytuł VI-Umowy- Dział II – Przewóz pasażerów,

Tytuł VII - Wypadki morskie- Dział III - Zanieczyszczenie ze statków.

2.     Rozp. MTBiGM z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wzoru certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa.( Dz.U. poz 1408 ).        

3.     Rozp.Min.Infrastruktury z dn.22 lipca 2009r.w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie

finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniami olejami ze statku (Dz.U.Nr.122,poz.1013)

4.     Rozp. Min.Infrastruktury z dn.22 lipca 2009r.w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe         o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniami olejami bunkrowymi (Dz.U.Nr.122,poz.1012 ).

 

 

 WYDAWANE CERTYFIKATY:

 

 

  1. Certyfikat Ubezpieczenia lub Innego Zabezpieczenia Finansowego Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu

   Śmierci lub Szkody na Osobie Pasażera ( PLR ). 

  2. Świadectwa dla Statku Stanowiącego Własność Państwa ( OC ).

  3. Certyfikat Ubezpieczenia lub Innego Zabezpieczenia Finansowego Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody

   Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami ( CLC ).

  4. Certyfikat Ubezpieczenia lub Innego Zabezpieczenia Finansowego Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody

   Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami Bunkrowymi ( CLCB ).

 

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wypełniony formularz Nr PS9.PD-01.F05 (doc) (pdf)

 

II. OPŁATY:

 

 1. Za wydanie certyfikatu            – równowartość w złotych 30 euro  ( Kodeks Morski – art. 182b, art. 271a,c.)

 2. Za poświadczenie certyfikatu – równowartość w złotych 20 euro 

 

 

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

do 14 dni od momentu złożenia pełnego kompletu wymaganych dokumentów.

 

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

 

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.