image001

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

 

O

 

 

TEMAT SPRAWY:

Korzystanie z dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Morskiego w Szczecinie dla celów naukowo-badawczych

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Nazwa komórki   Wydział Organizacyjny, Zespół ds. Organizacji - 

                            Archiwum Zakładowe

Adres                   70-207 SZCZECIN, Pl. Batorego 4

Nr telefonu           44-03-464

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U.z 2002 r. Nr 171, poz. 1396).

2.     Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

3.     Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

4.     Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

5.     Ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o udostępnienie dokumentów archiwalnych (wzór w załączeniu).

 

II. OPŁATY:

    Opłaty za kserokopie wg Cennika Urzędu Morskiego w Szczecinie.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.       Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2.       Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

  

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

      Zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

V. UWAGI:

1.       Miejsce złożenia wniosku: Kancelaria Ogólna Urzędu Morskiego, 70-207 Szczecin, Pl. Batorego 4. pok. 131

     2.   Dokumentacja przechowywana w Archiwum Zakładowym jest udostępniana wyłącznie dla celów służbowych i naukowo-badawczych.