KARTA INFORMACYJNA

 

 

KPn

 

 

TEMAT SPRAWY:

Zmiana ekipy w istniejącym zezwoleniu na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich (dopisanie)

 

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Urząd Morski w Szczecinie

z up. Kapitanat Portu Szczecin

 

ul. Jana z Kolna

71-603 Szczecin

tel. 91-43-36-657 i 91-44-03-525

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Ustawa z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1224), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1904), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. Nr 30 poz. 168), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

·          wniosek o zmianę składu ekipy prac podwodnych w zezwoleniu wydanym przez Dyrektora Urzędu w Szczecinie.

·          w przypadku rozszerzenia ekipy prac podwodnych kserokopię uprawnień dodawanych kierowników prac podwodnych i/lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób wykonujących prace podwodne potwierdzone zgodnie z oryginałem;

·          potwierdzenie opłaty skarbowej wykonanej na rzecz Gminy Miasto Szczecin tytułem wpłaty: „Urząd Morski w Szczecinie zezwolenie Nr ...(numer zmienianego zezwolenia)  na konto:  20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 w wysokości 10 zł

·          oryginały w/w dokumentów do wglądu.

 

 

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Dwa tygodnie

 

III. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia: Ministerstwo właściwego ds. Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.