KARTA INFORMACYJNA

 

 

KPn

 

 

TEMAT SPRAWY:

Zezwolenie na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich

 

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Urząd Morski w Szczecinie

z up. Kapitanat Portu Szczecin

 

ul. Jana z Kolna

71-603 Szczecin

tel. (091) 4336657 i (091) 4403525

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Ustawa z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1224), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1904)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

·          wniosek o wydanie zezwolenia na jednokrotne/wielokrotne wykonywanie prac podwodnych;

·          kserokopie uprawnień kierowników prac podwodnych potwierdzone zgodnie z oryginałem;

·          kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób wykonujących prace podwodne potwierdzone zgodnie z oryginałem;

·          kopia certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przy wykonywaniu prac podwodnych oraz potwierdzenie roczne certyfikatu;

·          dziennik prac podwodnych;

·          oryginały w/w dokumentów do wglądu.

 

II. OPŁATY:

 

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich lub śródlądowych drogach morskich    -  200 j. t.  ( Wartość złotowa jednostki taryfowej stanowi równowartość 0,2 SDR - Specjalnych Praw Ciągnienia liczona według średniego kursu walutowego z poprzedniego tygodnia podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego.)

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Dwa tygodnie

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia: Ministerstwo właściwe ds. Gospodarki Morskiej , za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

 

Organizowanie prac podwodnych bez posiadania ważnego certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy będzie podlegać karze określonej w Art 30 w/w ustawy.