KARTA INFORMACYJNA

 

 

KPn

 

 

TEMAT SPRAWY:

 

Zaświadczenie o zwolnieniu z pilotażu obowiązkowego

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Kapitanat Portu

ul. Jana z Kolna 9

71-603 Szczecin

tel.: 91 44 03 596

fax: 91 43 43 984

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 Ubieganie się o wydanie Zaświadczenia o zwolnieniu z pilotażu obowiązkowego

 

-    Rozporządzenie MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA  i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów morskich (załącznik nr 5)

-    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1282 z póź. zm.)

-    Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. 2011 Nr 228 poz. 1368
 z późn. zm.)

-    Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 03 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego. ( Dz. Urz. Woj. Zach.z 2016 r. poz. 649 )

 

Odnowienie Zaświadczenia o zwolnieniu z pilotażu obowiązkowego

 

-    Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 03 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego. ( Dz. Urz. Woj. Zach.z 2016 r. poz. 649 )

-    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1282 z póź. zm.)

-    Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. 2011 Nr 228 poz. 1368z późn. zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  1. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu, wniosek o  wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z pilotażu obowiązkowego.
  2. Kopia oraz oryginał ( do wglądu ) odpowiedniego dyplomu lub patentu, uprawniającego do zajmowania stanowiska kapitana danym statku.
  3. Kopię świadectwa upoważniającego do obsługi radiowych urządzeń łączności
  4. Wyciąg pływania potwierdzający 12 miesięczną praktykę pływania na stanowisku kapitana lub 6 miesięczną na stanowisku zastępcy kapitana na statku, którego zwolnienie ma dotyczyć.
  5. Zaświadczenie o odbyciu praktyki pilotowej – 10 wejść i 10 wyjść ( w tym 8 manewrów w porze nocnej ) wydane przez szefa stacji pilotów,
  6. Zgodę armatora na przystąpienie do egzaminu
  7. Dowód wniesienia opłaty
  8. Zaświadczenie o zdanym egzaminie.

 

II. OPŁATY:

 

Opłaty zostały określone w załączniku do ustawy o bezpieczeństwie morskim i stanowią dochód budżetu państwa

-    Za egzamin 450 PLN, za egzamin w języku angielskim 900 PLN

-    Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku morskiego żeglugi międzynarodowej na manewrowanie  statkiem bez pilota, na obszarze portu określonego w zezwoleniu lub jego rejonie (zezwolenie jest  wydawane na okres  30 miesięcy) – 250 PLN

-    Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku morskiego żeglugi krajowej na manewrowanie statkiem na  wodach morskich bez pilota (zezwolenie jest wydawane na okres   30 miesięcy)  – 150 PLN

-    Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku żeglugi śródlądowej na manewrowanie statkiem  bez  pilota na obszarze portu określonego w zezwoleniu lub jego rejonie na okres 30 miesięcy – 150 PLN

 

 Opłaty przyjmowane są w kasie Kapitanatu Portu lub płatne na konto Urzędu Morskiego w Szczecinie

 Nr konta 17 1010 1599 0028 9922 3100 0000

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 14.00 

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

 Nie przysługuje